پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

قرآن(متن و ترجمه)

سوره مبارکه معارج
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سوره مبارکه ناس
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سوره مبارکه فلق
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سوره مبارکه قریش
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سوره مبارکه مسد
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سوره مبارکه نصر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سوره مبارکه کافرون
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سوره مبارکه کوثر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سوره مبارکه ماعون
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات